حامیان جشنواره

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه الزهراسلام الله علیها

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

جهاد دانشگاهی (سازمان فعالیتهای قرآن دانشگاهیان کشور)

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشکده فنی و حرفه ای دختران شریعتی

دانشکده فنی و حرفه ای دختران قم
آدرس دبیرخانه : میدان ونک، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا سلام الله علیها، معاونت فرهنگی و اجتماعی، طبقه همکف، اتاق یک.
شماره تماس: 02188216899
@banouyekeramat کانال تلگرام
banouyekeramat@gmail.com پست الکترونیکی